Edukacja, rozwój

Dbając o długofalowy i zrównoważony rozwój warszawskiej turystyki WOT współpracuje z lokalnymi uczelniami wyższymi przy projektach edukacyjnych oraz tych rozwijających kompetencje zawodowe kadr i przyszłych profesjonalistów branży. We współpracy ze Szkołą Główną Handlową, Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie prowadzimy opisane poniżej projekty.

Jeśli są Państwo zainteresowani rozpoczęciem współpracy z WOT w tym zakresie jako uczelnia wyższa, przedsiębiorca lub inny podmiot – zapraszamy do kontaktu na adres office@wot.waw.pl

Raport: turystyka (hotelarstwo)

Potrzeby branży turystycznej (hotelarstwo) i możliwości rozwoju współpracy ze szkołami w Warszawie. Ekspertyza

Przygotowanie przyszłych kadr i profesjonalistów turystyki i hotelarstwa

Frigate (Free Gate) to innowacyjny projekt, oparty na sprawdzonych narzędziach badawczych, mający na celu rozwój oferty szkół i innych jednostek zajmujących się edukacją młodzieży i dorosłych  ukierunkowany  na spełnianie oczekiwań lokalnych pracodawców i tym samym ułatwienie realizacji kariery zainteresowanym osobom.

„Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)” to najnowszy projekt Szkoły Głównej Handlowej realizowany wspólnie z M. St. Warszawa na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadrzędnym celem jest opracowanie i upowszechnienie rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi oraz wiodącymi pracodawcami branży hotelarskiej.

Pierwszym praktycznym działaniem będzie przygotowanie wzorcowego programu kształcenia, który uwzględniać będzie potrzeby wiodących firm z wybranych branż. Ogół prowadzonych działań przyczyni się do zwiększenia dostępności specjalistycznych kadr na potrzeby branż oraz przyspieszenia rozwoju zawodowego młodzieży. Wypracowane rozwiązania będą wdrażane w szkołach w całym kraju.

Do kluczowych działań w ramach prowadzonego obecnie Projektu należeć będą między innymi:
1. opracowanie organizacji zajęć dla uczniów i programów nauczania z uwzględnieniem
potrzeb i możliwości pracodawców,
2. opracowanie i wdrożenie programu kształcenia uczniów na potrzeby firm branży
hotelarskiej,
3. pilotaż programu nauczania zawodu technik hotelarstwa.

Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy”: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)” – taką nazwę ostatecznie przybrał projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  realizowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w partnerstwie ze Szkołą Głowna Handlową.

WOT jest partnerem projektu z uwagi na fakt zrzeszania hoteli. Choć wniosek złożony został przez miasto i SGH to najważniejszą rolę pełni w nim pracodawca – w tym przypadku hotele członkowskie WOT, które zgłosiły chęć dzielenie się praktycznymi informacjami z zakresu kształcenia kadr potrzebnych tej grupie przedsiębiorców.

Projekt określić można mianem pilotażowego – dotyczy 30 osób kształconych w szkole zawodowej na Poznańskiej. Nie ma w nim intencji zmian projektu kształcenia, wprowadzania nowych podręczników itp., raczej tworzenie materiałów wspierających przedstawiających praktyczne działania.

Po udanym starcie model zaadaptowany zostanie na inne szkoły, nie tylko w Warszawie. We wdrażaniu modelu pomoże specjalnie powołane Forum Pracodawców, które pomoże w zdefiniowaniu i ocenie potrzebnych zachowań, kompetencji, a także praktycznych materiałów szkoleniowych.

Wszystko po to, aby młodzi ludzie o zdeklarowanych zainteresowaniach i ugruntowanych nowym modelem nauczania z pełnym przekonaniem dokonywali wyboru kształcenia w szkołach zawodowych.

W ten sposób zyska młodzież i co ważniejsze zyskają przedsiębiorcy pozyskując do zawodu kadry z wykształconymi kompetencjami przyszłości.

Konsultacje programów edukacyjnych uczelni

Wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie planujemy wprowadzić regularne konsultacje branżowe programu edukacyjnego realizowanego przez uczelnię, aby ten jak najbardziej odpowiadał wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku. Termin najbliższych konsultacji planowany jest na luty 2019.

Praktyki i staże studenckie

Szczegółowe informacje dla członków WOT o możliwościach współpracy w tym zakresie ze studentami Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) podamy już wkrótce.

Eksperci praktycy dzielą się wiedzą i doświadczeniem

Za pośrednictwem WOT warszawskie uczelnie z kierunkami turystycznymi, hotelarskimi i gastronomicznymi mogą zapraszać ekspertów i profesjonalistów z lokalnej branży do dzielenia się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach gościnnych wykładów i warsztatów.

Wizyty edukacyjne w warszawskich obiektach

WOT chętnie pomaga w organizacji wizyt edukacyjnych studentów warszawskich uczelni z kierunkami turystycznymi w obiektach hotelowych i konferencyjnych.