Pismo w sprawie wsparcia dla organizatorów targów

W dniu 3 września br., działając w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Warszawskiej Organizacji Turystycznej
zwróciliśmy się z uprzejmą prośbą do Ministerstwa Rozwoju o weryfikację zapisów procedowanej ustawy „o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw”.

Przeczytaj treść całego listu tutaj.