Polityka turystyczna m.st. Warszawy

Konieczność stworzenia polityki turystycznej uznajemy zatem za wyraz odpowiedzialności, która wynika z naszej roli. Czujemy się w obowiązku nadania nurtu, czyli określenia kierunkowych ram rozwojowych w odniesieniu do funkcjonowania turystyki oraz marketingu turystycznego miasta. Chcemy także zaproponować wartości i kierunki, w których będziemy podążać podejmując decyzje i działania związane z turystyką. Będziemy również do tego namawiać naszych partnerów ze sfery publicznej, prywatnej i społecznej. Nie odnosimy się do wszystkich szczegółowych kwestii związanych z turystyką, ale do kwestii podstawowych i priorytetowych. Uwzględniamy również wpływ pandemii, która w 2020 roku sparaliżowała ruch turystyczny na całym świecie. Naszym celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju turystyki w Warszawie, jej spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej z innymi funkcjami miasta, a także podnoszenie konkurencyjności Warszawy na europejskim rynku turystycznymnapisali samorządowcy warszawscy.

Podpisując ten dokument władze miasta pokazały, że mają w odniesieniu do turystyki precyzyjnie opracowany plan.

„Polityka turystyczna” rozwija w dziedzinie turystyki wartości zawarte w Strategii #Warszawa2030 i jej wizji, respektując i wykorzystując zidentyfikowane w niej potencjały rozwojowe, a zapisane w „Polityce turystycznej” kierunki są sprzężone z wymiarami wizji Warszawy w roku 2030:

  • aktywni mieszkańcy,
  • przyjazne miejsce,
  • otwarta metropolia.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego dokumentu dostępną tutaj.