Rekomendowane wytyczne do otwierania i dalszego funkcjonowania hoteli

Rekomendowane wytyczne do otwierania i dalszego funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w związku z ogłoszeniem ich otwarcia w drugim etapie „luzowania” w trakcie epidemii COVID-19 przygotowała Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wspólnie w ramach zespołu ds. hoteli branżowego sztabu kryzysowego. Zespół przesłał 24 kwietnia do Ministerstwa Rozwoju rekomendacje dot. protokołów bezpieczeństwa.

Ponowne otwarcie hoteli ma istotne gospodarcze jak i społeczne uzasadnienie. Kluczem jest ochrona miliona miejsc pracy i trudno odnawialnych aktywów infrastruktury turystycznej, jakimi są hotele, pensjonaty, czy inne obiekty świadczące usługi zakwaterowania.

Trwają prace, zarówno po stronie hotelarzy, jak i instytucji państwowych nad stworzeniem i wdrożeniem norm tworzących „nowy ład hotelowy”, zapewniający bezpieczeństwo Gości, Pracowników i Partnerów w naszych obiektach.

Powinny zatem zostać opracowane w sposób wspólny wytyczne dla interesariuszy branży hotelarskiej mające na celu pomoc w przestrzeganiu odpowiednich norm bezpieczeństwa. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż nowe wytyczne nie mogą stać się barierą finansową i organizacyjną uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu.

Wprowadzenie nowych protokołów bez uwzględnienia uwarunkowań ekonomicznych, operacyjnych oraz specyfiki działalności obiektów może doprowadzić do NIE otwarcia obiektów, czyli w praktyce, do braku zniesienia „zakazu działalności” hoteli/obiektów/pensjonatów.

Nie można wyobrazić sobie turystyki krajowej bez hoteli/obiektów/pensjonatów. Nie można wyobrazić sobie nawet w średnim okresie działalności obiektów bez bezpiecznego, ale i szybkiego otwarcia: transportu, turystyki zorganizowanej, turystyki przyjazdowej i wyjazdów MICE (spotkań firmowych).

Wytyczne powinny zatem motywować przedsiębiorców hotelarzy do bezpiecznego i jak najszybszego ponownego otwarcia obiektów.

Proponujemy zatem intensyfikacje wspólnych działań branży, jak i instytucji publicznych mających na celu stworzenie i wdrożenie nowych wytycznych dla działalności hotelowej.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

I. Procedury zapobiegawcze

• badanie temperatury i wprowadzenie oświadczenia dla gości dot. stanu zdrowia (pod rygorem braku możliwości zakwaterowania w przypadku odmowy);

• obowiązek informowania pracowników i gości odnośnie najważniejszych postanowień protokołu sanitarnego obiektu;

• wprowadzenie zasad bezpieczeństwa do regulaminu obiektu;

• ograniczenie do minimum czasu przebywania gości w obszarze recepcyjnym.

II. Zapewnienie bezpiecznych odległości pomiędzy pracownikami obiektu, gośćmi oraz zapewnienie środków higieny dla gości i obsługi oraz sposoby dezynfekcji

• przyjęcia gości w liczbie dwóch osób na pokój – zmniejsza to liczbę gości w hotelu (także korzystających z powierzchni wspólnych);

• bezpieczne, ale i też w miarę komfortowe wydawanie posiłków w restauracji tylko dla gości obiektu. To jeden z kluczowych czynników decyzji zakupowych klientów (niezbędny w czasie kiedy samodzielne restauracje pozostają zamknięte) – proponujemy ograniczenie liczby osób w restauracji o połowę, przy zachowaniu zasad dystansowania społecznego i reżimu sanitarnego wydawania posiłków (rezygnacja z bufetu);

• uruchomienia sal konferencyjnych w reżimie obiektów sakralnych (obecnie 1 osoba na 15m2) – rozwiązania przyjęte dla spotkań religijnych, mimo że bardzo rygorystyczne, umożliwi pracę nad odbudową popytu ze strony klientów grupowych

• możliwość wynajmu elementów infrastruktury obiektu na wyłączność dla osób wspólnie zakwaterowanych (np. sauna, siłownia) – każdorazowa dezynfekcja po użyciu

• dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla gości na terenie hotelu, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, wind, punktów;

• konieczność dostosowania działalności obiektów do wytycznych sanitarnych, np. dezynfekcja, ozonowanie pokoi, wietrzenie obiektu;

• bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób, które nie są w nim zakwaterowane (zakaz „odwiedzin” podobnie jak to ma miejsce aktualnie w szpitalach);

• sprzątanie pokoi i powierzchni wspólnych zgodnie z reżimem szpitalnym;

• obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej pracownikom oraz taki sam obowiązek po stronie dostawców (maseczki, przyłbice itp.)

• obowiązek dezynfekcji sprzętów udostępnionych gościom jak np. sprzęt sportowy (rower, kajak itp.);

III. Procedury dot. postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie obiektu:

• ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego;

• szczególna dezynfekcja przestrzeni, w której przebywał zakażony gość / pracownik / dostawca.

Branżowy Sztab Kryzysowy

Ponowne otwarcie hoteli - informacja prasowa

Rekomendowane wytyczne do otwierania i dalszego funkcjonowania
hoteli/obiektów/pensjonatów w związku z ogłoszeniem ich otwarcia w drugim
etapie „luzowania” w trakcie epidemii COVID-19 (.pdf)