Stanowisko WOT dotyczące finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy

Do finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy, który 30 kwietnia 2021 został zaakceptowany przez rząd, a 3 maja 2021 wysłany do Komisji Europejskiej, nie weszły żadne ze zmian postulowanych przez branżę turystyczną. W ramach konsultacji społecznych projektu przedstawiliśmy szereg uwag co do założeń KPO i sposobu, w jaki planowana jest przez rząd odbudowa polskiej turystyki i branży MICE w ramach środków unijnych.

Główne zastrzeżenia, zgłaszane przez WOT oraz inne organizacje i środowiska branżowe, dotyczyły planowego i systemowego dywersyfikowania przedsiębiorstw turystycznych i przekwalifikowywania kadr turystycznych. Jak podkreślaliśmy, negatywnym efektem dywersyfikacji i zmian kwalifikacji zawodowych będzie powolne zmniejszanie się liczby przedsiębiorstw w sektorze turystyki i MICE, co prowadzić będzie z kolei do kurczenia się oferty tych branż (adresowanej do klientów polskich i międzynarodowych) oraz do drastycznego zmniejszenia ich konkurencyjności i innowacyjności na rynku europejskim i globalnym.

Niestety w finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy dążenie do dywersyfikacji przedsiębiorstw turystycznych i przekwalifikowania ich kadr zostało po pierwsze utrzymane, po drugie zwiększono ilość środków przeznaczonych na ten cel (z 400 mln euro do 500 mln euro), a po trzecie nie zaproponowano żadnych innych działań pomocowych dla sektora, które sam KPO określa jako „najbardziej poszkodowane przez pandemię”. Mimo naszych sugestii nie wspomina się też w żadej sposób o branży MICE jako beneficjencie środków unijnych – ani bezpośrednio, ani pośrednio (jako np. o kluczowej branży do wdrażania szeroko opisanych działań zwiększających potencjał innowacyjności polskiej nauki i biznesu).

Pozostaje nam wierzyć, że na etapie wdrażania KPO, w którym znajduje się zapis „Rząd chce wypracować nowy pakt społeczny w porozumieniu z pracodawcami i związkami zawodowymi, który określi wspólne działania antykryzysowe i reformy pokryzysowe (…)” uda się stworzyć, w ramach dialogu z rządem, jasne kryteria wyboru beneficjentów oraz rozwiązania, które okażą się realną pomocą dla branży.

Z treścią finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy można zapoznać się tutaj: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/kpo-wyslany-do-komisji-europejskiej