Wniosek Warszawskiej Organizacji Turystycznej otrzymał dotację Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Projekt to zadanie z obszaru innowacyjności (zadanie 2), które zatytułowaliśmy: Praga odNova – historyczna moc atrakcji turystycznych warszawskiej Pragi.

W realizacji tego zadania przewidzieliśmy:

  1. Multimedialną tablicę – prezentującą opis szlaku historyczno-turystycznego, która zostanie ustawiona w centralnym miejscu na Pradze w pobliżu głównej arterii komunikacyjnej i/lub przy wejściu do metra. Zarządzanie treścią odbywać się będzie on-line.
  2. Turystyczną aplikację internetową dostosowaną na urządzenia mobilne lub na telefon (pobieraną bezpłatnie przez użytkowników) zawierającą opis szlaku historyczno-turystycznego i mapę obszaru w wersji dwujęzycznej z propozycjami ścieżek oraz nagraniami lokalnych liderów.
  3. Materiały informacyjno-promocyjne: artykuły, publikacje i mapy obszaru ze szlakiem turystycznym w wersji dwujęzycznej, które będą dystrybuowane podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych oraz działania promocyjne w social mediach.

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku ogłosił w styczniu br. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii i zaprosił do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

W otwartym konkursie ofert mogli brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Zadanie 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Zadanie 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Zadanie 3. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług.