Wsparcia przedsiębiorców z funduszy Województwa Mazowieckiego

Przekazujemy informacje o kolejnym wsparciu z funduszy województwa mazowieckiego dla przedsiębiorców których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID 19.

Szczegółowe informacje dot. naboru są dostępne na stronie.

Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.3: Innowacje w MŚP

Typ projektów: Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej

Termin składania wniosków – 14 -21.10.2020 r. do godz. 15.00

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór.

Przypominamy także, ze w odpowiedzi na trudną sytuację przedsiębiorstw województwa mazowieckiego, spowodowaną trwającą pandemią, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), w oparciu o Komunikat Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, przygotowała rozwiązania w ramach istniejących instrumentów finansowych, umożliwiające wsparcie MŚP w zakresie finansowania nie tylko działań inwestycyjnych lecz także w zakresie finansowania kapitału obrotowego w formie pożyczek udzielanych na bardzo preferencyjnych warunkach.

Instrumenty te są skonstruowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

W ramach projektu Jeremie2, uruchomiona została tzw. Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa, w ramach której każde mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo (wszystkich możliwych branż), które doświadczyło negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, może ubiegać się o finansowanie do 500 tys. zł. Okres karencji pożyczki – do 12 miesięcy, okres spłaty do 5 lat. Środki z otrzymanej pożyczki mogą być wydatkowana na:

–  wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

– zobowiązania publiczno-prawne MŚP,

– spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

– zatowarowanie, półprodukty itp.,

– wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania MŚP, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.,

–  bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Wszelkie informacje dotyczące tego produktu dostępne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK nie udziela pożyczek bezpośrednio, robią to Pośrednicy Finansowi, współpracujący z BGK. Każdy mikro, mały lub średni przedsiębiorca w celu uzyskania ww. pomocy powinien kontaktować się z Pośrednikami Finansowymi, którzy są wskazani również na ww. stronie internetowej BGK. Dodatkowe informacje nt. wsparcia w ramach zwalczania skutków pandemii Covid-19 ze środków RPO WM 2014-2020 znajdują się na  stronie.

Nabór pierwszych wniosków dotyczących Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej rozpoczął się z dniem 29 lipca. br.

Wszelkie informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej FDPA

Foto: Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego