Warszawski Klub Ambasadora Kongresów jest projektem, w ramach którego Warsaw Convention Bureau WOT wspiera lokalny świat nauki i stowarzyszenia branżowe w pozyskiwaniu ważnych, międzynarodowych wydarzeń do Warszawy. Warszawski Klub Ambasadora realizuje na terenie stolicy założenia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, którego właścicielami i prowadzącymi są Polska Organizacja TurystycznaStowarzyszenie „Kongresy i Konferencje w Polsce”.

W ramach Warszawskiego Klubu Ambasadora Kongresów w trzech głównych obszarach realizowane są działania, z których każde ma docelowo zwiększyć liczbę ważnych międzynarodowych wydarzeń pozyskanych dla Warszawy:

  1. Wspieranie przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego i branżowego w przygotowaniu i promocji atrakcyjnej i profesjonalnej oferty Warszawy na międzynarodowe wydarzenie.
  2. Organizacja spotkań networkingowo-informacyjnych, w ramach których Warsaw CvB przekazuje ambasadorom i potencjalnym ambasadorom kongresów informacje o możliwym zakresie wsparcia ze strony warszawskiego convention i jego partnerów oraz dzieli się wiedzą merytoryczną dotyczącą skutecznego pozyskiwania i profesjonalnej realizacji wydarzeń kongresowych.
  3. Budowanie i rozwój sieci interesariuszy warszawskich wydarzeń kongresowych, do którego należą między innymi:
  • Przedstawiciele lokalnego świata nauki i stowarzyszeń branżowych – jako potencjalni organizatorzy kongresów
  • Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy oraz innych instytucji publicznych – jako beneficjenci transferu wiedzy dokonującego się w ramach kongresów i pozytywnego wpływu ekonomicznego wydarzeń na gospodarkę miasta i kraju
  • Przedstawiciele warszawskiej branży kongresowej i turystycznej – jako podmioty odpowiedzialne za logistyczną realizację wydarzeń w stolicy.

Support

We trust the following support will help you in making your congress a succes

Serdecznie zapraszamy do kontaktu zarówno podmioty jak i indywidualne podmioty, które zainteresowane są otrzymaniem wsparcia dla swojej inicjatywy pozyskiwania międzynarodowych wydarzeń kongresowych i konferencyjnych do Warszawy. Tutaj znajdą Państwo podstawową ofertę wsparcia, jakiego udziela Warsaw Convention Bureau, wspólnie ze swoimi partnerami.

Pozyskiwanie do stolicy dużych wydarzeń kongresowych realizowane jest przez nas są w ramach koncepcji potrójnej helisy (triple helix), która od lat 90tych ubiegłego wieku opisuje model rozwoju innowacyjnych gospodarek tworzonych przez tzw. społeczeństwa wiedzy, w których główną rolę odgrywa nauka i kapitał intelektualny. Koncepcja triple helix zakłada, że innowacyjność gospodarki opartej na wiedzy jest wynikiem ścisłej współpracy trzech sektorów: ośrodka nauki, świata biznesu i przedstawicieli rządu bądź samorządu. Model tej dynamicznej relacji, choć w teorii oczywiście złożony, sprowadza się do prostej zasady: ośrodki naukowe (uniwersytety, instytuty badawcze, etc.) dysponują największym potencjałem innowacyjnym w ramach prowadzonych przez siebie badań; świat biznesu (od międzynarodowych korporacji po lokalne start up’y) ma z kolei naturalną motywację i zasoby finansowe, aby te innowacje wdrażać w ramach nowych produktów i usług (budowanie przewagi konkurencyjnej i zwiększanie rentowności). Ta wzajemnie uzupełniająca się relacja świata nauki i biznesu jest z kolei korzystna dla administracji publicznej (rozwój nowoczesnej, wolnorynkowej gospodarki), w związku z czym wspiera ona tę współpracę na różnych poziomach – od legislacji po subwencje i programy wsparcia.

Model potrójnej helisy znajduje swoje praktyczne zastosowanie w synergicznej pracy interesariuszy z trzech wymienionych sektorów nad pozyskiwaniem międzynarodowych kongresów do destynacji. Wydarzenia te są bowiem jednymi z podstawowych narzędzi, w ramach których odbywa się transfer wiedzy, który warunkuje pojawienie się innowacji (świat nauki), zwiększa możliwość jej produktowej implementacji (lokalny i międzynarodowy świat biznesu) oraz pozwala na osadzenie tych rozwiązań w ramach lokalnej gospodarki (administracja). Rolą convention bureau jest natomiast odpowiednie stymulowanie współpracy tych interesariuszy i dbanie o przygotowanie i promocję atrakcyjnej oferty miasta na kongresowy konkurs destynacji. W ramach takiego właśnie modelu Warsaw CvB pracuje z lokalnym światem nauki, biznesu i administracji. Dodatkowo, chcąc zwiększać efektywność swoich działań (pozyskiwanie wydarzeń) oraz działać na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki, Warsaw Convention Bureau wybiera priorytetowe wydarzenia do pozyskania korzystając m.in. z wytycznych Urzędu m.st. Warszawy, które definiują kluczowe gałęzie warszawskiej gospodarki. Jednym z takich kierunkowych dokumentów jest „Diagnoza potencjału MŚP z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie internacjonalizacji” (Warszawa, 2017). Wersja skrócona tego dokumentu jest dostępna tutaj.